2012-07-08 12:49:20 Admin

מקומות החייבים במזוזה

 

1. מצוות מזוזה חלה לגבי כל פתח שגובהו לכל הפחות עשרה טפחים (כ - 1 מטר)
שיש בו משקוף, וקורת הדלת הימנית הנקראת מזוזת הפתח. [1] (הקורה העליונה
המאוזנת נקראת משקוף מלשון משקיף מלמעלה מכיון שהמשקוף אכן משקיף
מלמעלה, הקורות העומדות - מאונכות - עליהן "נשען" המשקוף נקראות מזוזות
המקום הבית, הקלף אשר נקרא בפי כולם "מזוזה" נקרא כך בביטוי המושאל בגלל
אשר עליו - הקלף - להיות מותקן).
מזוזה חייבת להיות בכל פתח גם אם אין לו דלת וגם אם אין לו מסגרת עץ או
 מתכת, אלא גם מסגרת בטון וכו'.
2. מצות עשה לקבוע מזוזה בכל פתחי הבית ואפילו יש לו הרבה חדרים זה לפנים
 מזה, יקבע בכולם . [2]
3. לא רק בית מגורים חייב במזוזה, אלא גם חדרים שאנשים נמצאים שם במשך היום
 או הערב חייבים במזוזה[3], כגון: משרדים, חנויות, מפעלים, מוסדות צבור וכדומה.
4. גם שערי חצרות וחדרי מדרגות חייבים במזוזה . [4]
 
-----------------------------------------------------------------------
 
מראי מקומות
1.רמב"ם הלכות מזוזה פ"ו ה"ד.
2.שו"ע יו"ד רפ"ו הט"ז.
3.רמב"ם שם ה"ז.
4.יומא י"א. שו"ע יו"ד שם.