חדשות ומבצעים

שכרה של המזוזה ושמירתה

בהמשך לציווי על מצות מזוזה  "וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך", מציינת התורה גם את שכרה: "למען ירבו ימיכם וימי בניכם...". כך גם נקבע בפסק הלכה בשולחן ערוך: "כל הזהיר בה יאריכו ימיו וימי בניו...".

מזוזה בתוך מקל?

עניין נוסף הקיים במזוזה מעבר לשכר, הוא עניין השמירה, וכפי שהדבר בא לידי ביטוי בדברי חז"ל שע"י קביעת מזוזה בפתח הבית, הוא נשמר ע"י הקב"ה וכנאמר בהלכה: "מלך בשר ודם מבפנים ועבדיו שומרין אותו מבחוץ, ואתם ישנין על מטתכם והקב"ה שומר אתכם מבחוץ".

 

שמירה זו, איננה שכר למצוה, אלא באה בנוסף. יתר-על-כן: השמירה איננה עניין צדדי אלא עיקר בה, כלשון ה'תוספות': "לשימור עביד" (=עשויה לשמירה).

כך אנו גם מוצאים במשנה במסכת כלים, המונה מספר כלים שיש להם בית קיבול, ולפיכך טמאים. בין כלים אלה מצויין גם "מקל שיש בו בית קיבול מזוזה" ומסביר ה"תוספות יום-טוב": "ואפשר שהיו אנשים בזמן המשנה נושאים מזוזה עמם וחשבו זה למצוה ולשמירה להם".

מעצם העובדה שהמשנה מתייחסת למציאות של "מקל שיש בו בית קיבול למזוזה" לצורך שמירה, וללא התייחסות שלילית, מוכח, שיש לזה מקום.

המזוזה ששמרה על הגוי

ואכן גם על פי דברי התלמוד ירושלמי מוכח, שבמזוזה עצמה יש סגולת שמירה, אף כשאין בה קיום המצוה: שם מסופר, אודות רבינו הקדוש (רבי יהודה הנשיא) ששלח מזוזה לארטבון (מלך גוי) באומרו שהוא שולח לו דבר כה מיוחד ש"אתה ישן לך, והיא שומרת עליך". כלומר, למרות שלגבי נכרי אין קיום מצות מזוזה, בכל זאת, חל הענין של "שומרת לך" במזוזה.

לכאורה, תמוה הדבר: הנוהג להכניס ב"מקל" דוקא מזוזה מוכיח, שלא לקחו זאת כפרשה כל שהיא מן התורה, שאף היא מגינה אלא דוקא כמזוזה - וכיצד חל כאן ענין השמירה של מזוזה? הלא על פי הלכות מזוזה, "תלאה במקל פסולה", ו"אין הבית משתמר בה עד שיקבענה בצורת הפתח כהלכתה". אלא כאמור לעיל, שהשמירה שע"י המזוזה קשורה למזוזה עצמה, ולכן משהו מן השמירה נמצא במזוזה עצמה גם כשאין מתקיימת בה מצות מזוזה, כיון שנכתבה לשם מזוזה, ואפילו אצל גוי.

בכך יובן גם הסיפור מופלא שאירע עם אדמו"ר הריי"צ בעת מאסרו. לנוכח עמידתו התקיפה כלפי אוסריו, נשאל הרבי בחקירתו הראשונה, אם הוא יודע היכן הוא נמצא. על כך הוא ענה: "ודאי שאני יודע. אני נמצא במקום כזה, הפטור ממזוזה. ישנם מספר מקומות הפטורים ממזוזה, כגון: בית דיר של סוסים ובית הכסא".

לכאורה מדוע בחר בדבר שלילי - מקום הפטור ממזוזה? היה מתאים לענות בחיוב, שהוא נמצא במקום, שגם בו יש השגחה פרטית וכדומה?

מבצע מזוזה בכלא הרוסי

ויש לומר, שהיות וגם שם, במאסר, הוא רצה את שמירת המזוזה, וכיון שבלתי-אפשרי היה לקיים את המצוה כפשוטה, הוא דיבר בתורת מזוזה. כאשר בכך: א. ע"י לימוד הלכות מזוזה, נקבע בפסק בדברי חז"ל: "כל העוסק בתורת... כאילו הקריב". - כאילו הוא מקיים בכך מצות מזוזה. ב. על ידי שהוא ברר את ההלכה שהבית ההוא, שהוא בכלל של "וכתבתם על מזוזות ביתך" אך בענין זה הוא פטור ממזוזה, הוא יצר קשר לא רק ל"תורת" מזוזה, אלא גם למצות מזוזה - דבר שהביא את ענין השמירה.

מכאן מובנת הזכות הגדולה שבמבצע מזוזה הן ע"י אנשים והם ע"י נשים. וכיון שכל ישראל "ערבים זה לזה" הרי ששיפור במצות מזוזה של כל חדר יחיד החייב במזוזה מוסיף הדבר בשמירת כל ישראל, אנשים נשים וטף, בכל מקום שהוא. ובלשון הכתוב: "ה' ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם". 

חנות וירטואלית זו הוקמה ע"י יאללה   חנות וירטואלית  
רכישה מאתר זה הינה מאובטחת ב SSL 256BIT